General terms and conditions

Algemene voorwaarden Novus B.V.

Couronne is de handelsnaam van Novus B.V. De algemene voorwaarden van Novus B.V. vindt u hieronder.

Algemene Voorwaarden van Novus B.V., gevestigd te Baarlo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12033330 (hierna “verkoper”), voor transacties in de uitoefening van beroep of bedrijf, laatst gewijzigd op 17 april 2020 (hierna "Algemene Voorwaarden)

1. TOEPASSING

1.1 Novus B.V. is een groothandel die alleen aan ondernemingen of aan personen in de uitoefening van haar beroep of bedrijf goederen en/of diensten verleent. Novus B.V. levert niet aan consumenten.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de verkoper gedane aanbiedingen en tussen verkoper en de wederpartij gesloten overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan. Tenzij toepassing van voorwaarden van koper schriftelijk is overeengekomen zijn zij uitdrukkelijk uitgesloten.
Een partij bij een rechtsbetrekking met de verkoper zal in deze Algemene Voorwaarden worden aangeduid als de "wederpartij".

1.3 Geen enkele wijziging van of aanvulling op deze voorwaarden is van kracht, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper is aanvaard. In dat geval geldt afwijking van deze voorwaarden alleen voor die specifieke transactie.

1.4 Een verwijzing door de wederpartij naar zijn eigen algemene aankoop- of andere voorwaarden wordt door de verkoper niet aanvaard.

2. AANBIEDING/OVEREENKOMST

2.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat dat door wederpartij wordt aanvaard, heeft verkoper desondanks het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Door verkoper gepubliceerde gegevens over het aangeboden product, waaronder onder andere maar niet uitsluitend afbeeldingen, productspecificaties en soortgelijke uitingen, op de website of op welke manier dan ook, dienen slechts als indicatie. Zij zijn voor verkoper niet bindend en wederpartij kan er geen rechten aan ontlenen, behalve als verkoper uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat de betreffende producten identiek zijn aan de gepubliceerde gegevens.

2.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke (type)fouten in het aanbod binden de verkoper niet.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment van de uitdrukkelijke acceptatie van de order door verkoper op een in de branche gebruikelijke wijze.

2.5. Aanbiedingen en toezeggingen van door de verkoper ingeschakelde tussenpersonen, hulppersonen of werknemers verbinden de verkoper alleen indien deze door de bevoegde vertegenwoordiger van de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

2.6 Aanbiedingen zijn eenmalig en gelden niet voor nabestellingen.

2.7 Het sluiten van een overeenkomst geschiedt onder voorbehoud van tijdige en correcte levering door de toeleveranciers van de verkoper. De wederpartij wordt geïnformeerd indien de verkoper niet (of niet tijdig) kan presteren als gevolg van de niet tijdige en correcte levering van haar toeleveranciers.

2.8 Alle promoties en aanbiedingen van de verkoper, evenals prijslijsten en brochures zijn 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het aanbod van de verkoper.

2.9 Bij een overeenkomst tot stand gekomen via de cash & carry, webshop of elders gelegen verkooplocatie van verkoper, is er met inachtneming van art 1.1 AV geen sprake van een overeenkomst op grond van de Nederlandse wet “Koop op afstand”.

3. PRIJZEN

3.1 De prijzen zijn af bedrijf verkoper.

3.2 Tenzij anders overeengekomen zijn in de prijs geen omzetbelasting (BTW), invoerrechten, andere belastingen en heffingen, kosten van kwaliteitscontrole en/of fytosanitair onderzoek, kosten van laden en lossen, emballage, transport, verzekering, en dergelijke begrepen. Alle kostprijsverhogende factoren die in eerste instantie door verkoper worden betaald en/of die verkoper op basis van een wettelijke regeling aan de wederpartij in rekening dient te brengen, worden door verkoper aan wederpartij in rekening gebracht. Een transportverzekering wordt slechts op speciaal verzoek en op kosten van wederpartij afgesloten.

3.3 De prijzen zijn genoteerd in euro’s , tenzij op de factuur een andere valuta is vermeld.

3.4 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren worden verhoogd, behoudt verkoper zich het recht voor de prijzen van de te leveren goederen aan te passen, ook indien dit als gevolg van ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbare omstandigheden heeft plaatsgevonden.
Doorberekening van prijsverhogingen geeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

4. LEVERING EN LEVERINGSTIJD

4.1 Levering heeft plaatsgevonden:
a. indien goederen worden afgehaald door of op naam van wederpartij: door ontvangst van goederen;
b. door verzending of vervoer met een vervoermiddel van verkoper of een door verkoper ingeschakeld transportbedrijf;
c. indien de feitelijke levering van de goederen niet plaatsvindt bij de verkoper: op het moment dat de goederen deze andere locatie verlaten.

4.2 Door verkoper aangegeven levertijden zijn indicatief en geven de wederpartij bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.3 Indien verkoper (gedeeltelijk) niet aan zijn verplichting zal kunnen voldoen, zal hij de wederpartij hierover zo spoedig mogelijk mededeling doen. Indien hij niet de gehele bestelde hoeveelheid kan leveren is hij gerechtigd een deellevering te doen dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of in overleg met koper andere gelijkwaardige of gelijksoortige producten te leveren.
Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet leveren.

4.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt als plaats van levering het magazijn, de verwerkingsruimte of een elders gelegen verkooplocatie van verkoper. Het risico gaat op wederpartij over op het moment van levering of, indien vervoer dient plaats te vinden, op het moment dat de producten aan de vervoerder worden overhandigd of ten behoeve van het vervoer de leveringslocatie verlaten, onafhankelijk van het feit of het vervoer vanaf de leveringslocatie plaatsvindt en of de wederpartij dan wel de verkoper de vervoerskosten betaalt.

4.5 Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door verkoper is vermeld op de factuur of de opdrachtbevestiging.

4.6 Verkoper behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien wederpartij een vorige levering niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, de wederpartij anderszins verplichtingen tegenover de verkoper niet is nagekomen of, naar het oordeel van verkoper, niet-nakoming dreigt.

4.7 Indien het niet mogelijk is of blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, behoudt verkoper zich het recht voor om de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan (bij zichzelf of bij een door haar aan te wijzen derde). Indien echter na het verstrijken van een beperkte bewaartermijn, die gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door koper heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten naar de mening van verkoper ingrijpen vereist teneinde schade zoveel mogelijk te beperken, is verkoper gerechtigd de betreffende producten aan derden te verkopen.

4.8 Niet-nakoming door de wederpartij ontslaat hem niet van de verplichting de volledige koopprijs te betalen.

4.9 Verkoper kan niet eerder gehouden worden om met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn gekomen en zij overeengekomen betaling(en) heeft ontvangen. Indien door deze bepaling vertraging in de levering ontstaat, komt dit voor rekening en risico van de wederpartij. Verkoper zal in een dergelijk geval de leveringsdatum naar evenredigheid bijstellen.

4.10 Indien de levering door een of meerdere oorzaken buiten de schuld van verkoper niet normaal, zonder onderbreking of zonder aanvullende kosten te maken kan geschieden, is verkoper gerechtigd de aanvullende kosten op de wederpartij te verhalen.

5. BETALING

5.1 Tenzij op voorhand schriftelijk anders overeengekomen, dient volledige betaling voorafgaand aan de verzending dan wel levering plaats te vinden. Betaling dient te geschieden overeenkomstig de betaalinstructies van verkoper en zonder enige aftrek, korting of verrekening.
Alle risico's en kosten verbonden aan betalingen per giro of per bank, alsmede kosten in verband met betaling per documentair krediet zijn voor rekening van de wederpartij.

5.2 Indien verkoper met wederpartij is overeengekomen pas na levering te betalen en de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, het recht om vanaf de vervaldag aan de wederpartij een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen, dan wel, indien deze hoger mocht zijn, de wettelijke rente alsmede de buitengerechtelijke kosten die worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,-. Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de wederpartij. In geval van faillissement, surseance van betaling, insolventie van de wederpartij of liquidatie van zijn bedrijf heeft de verkoper het recht om onmiddellijke betaling van alle door de wederpartij verschuldigde bedragen te eisen.

5.3 De in een andere EU-lidstaat dan Nederland gevestigde wederpartij zal verkoper schriftelijk mededeling doen van zijn correcte BTW-identificatienummer. Wederpartij zal verkoper voorts op eerste verzoek van verkoper alle gegevens en bescheiden verschaffen die verkoper nodig heeft voor het bewijs dat de producten zijn afgeleverd in een andere EU-lidstaat dan Nederland. Wederpartij vrijwaart verkoper voor alle aanspraken voortkomende uit en alle nadelige gevolgen van het niet of niet volledig naleven van het hierbij bepaalde.

5.4 Indien verkoper zijn facturen digitaal verzendt, gebeurt dit via een e-mail met daarin de factuur als bijlage, verstuurd naar het e-mailadres opgegeven door de wederpartij. De wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid van het e-mailadres en zal een eventuele wijziging doorgeven aan verkoper.

5.5 Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op verkoper heeft, dan wel voorzienbaar zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van zijn recht om deze vordering te verrekenen met de vordering van verkoper op hem. Dit afstand van recht op verrekening, geldt eveneens indien aan de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling is verleend en/of indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert.

6. ONTVANGST, RECLAMATIES EN RETOUR

6.1 De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de levering tot controle van de verpakkingen en goederen over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief dan wel de pakbon en onmiddellijk ter kennis van verkoper te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij verkoper binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan verkoper.
Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering aan de verkoper te worden medegedeeld en, indien de mededeling niet schriftelijk geschiedt, binnen 24 uur na de mededeling schriftelijk te worden bevestigd.

6.2 Overige reclamaties dienen per aangetekend schrijven binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de goederen, of binnen 8 kalenderdagen nadat de wederpartij het gebrek in redelijkheid heeft kunnen ontdekken, aan verkoper te worden gemeld, onder vermelding van de reden.

6.3 De klachten dienen tenminste te bevatten: a. een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek, ondersteund door bewijsmateriaal zoals foto’s of een deskundigenrapport; b. opgave van eventuele verdere feiten, waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door wederpartij afgekeurde producten identiek zijn.

6.4 Indien bovengemelde reclamaties niet binnen de daar bedoelde termijnen aan verkoper kenbaar zijn gemaakt, worden de goederen geacht in goede staat te zijn ontvangen.

6.5 De goederen worden in de bij verkoper voorradige verpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake van bijvoorbeeld opgegeven maten, gewichten, aantallen of kleuren (van een product of verpakking) gelden niet als tekortkoming aan de zijde van verkoper.

6.6 Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclamaties geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof of grondstoffen waaruit het product is vervaardigd.

6.7 Reclamaties schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op, tot het moment dat de reclamatie formeel door verkoper is goedgekeurd.

6.8 Verkoper dient in staat te worden gesteld een klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar een klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt dit slechts voor rekening en risico van verkoper indien zij daarmee vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

6.9 Een retourzending geschiedt in alle gevallen op een door verkoper te bepalen wijze. Bij een retourzending dient de zaak in de originele verpakking te worden teruggezonden. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. Indien verkoper de reclamatie gegrond verklaart, zal zij de kosten voor retourzending dragen (met dien verstande dat de wederpartij de kosten voor de oorspronkelijke zending blijft dragen en dat deze kosten gelijk zijn: verkoper draagt in geval van terechte reclamatie maximaal de kosten van één transport).

6.10 Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd zijn geraakt of zijn overgepakt, vervalt het recht op reclamatie.

6.11 In geval van terechte reclamaties zal verkoper de betalingen die door de wederpartij ter zake van de zaken en de kosten van retourzending reeds zijn voldaan, binnen een redelijke termijn restitueren, door terug storting van enig bedrag op de bankrekening waarvan de betaling is gedaan. Voor vergoeding van de retourzending dient de wederpartij verkoper een factuur te sturen ter hoogte van de daadwerkelijke kosten van retourzending, tezamen met het bewijs van deze kosten. Eventuele schade zal worden afgewikkeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.
Indien een door wederpartij ingediende klacht ongegrond is, dient de wederpartij de in verband met het onderzoek gemaakte kosten aan verkoper te vergoeden.

7. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

7.1 Verkoper kwijt zich van zijn taken zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van verkoper, zijn personeel dan wel van door zijn ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

7.2 Onverminderd het in dit artikel 7 bepaalde, is de aansprakelijkheid van verkoper - uit welke hoofde ook - beperkt tot maximaal éénmaal het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken dan wel de verrichte werkzaamheden op grond van de desbetreffende overeenkomst.

7.3 Onverminderd het in artikel 7.2 bepaalde, is verkoper nimmer gehouden tot het voldoen van een schadevergoeding welke meer bedraagt dan het bedrag waarvoor verkoper op enig moment daadwerkelijk verzekerd is, voor zover de schadevergoeding gedekt wordt door de verzekering van verkoper.

7.4 Verkoper staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde zaken. De feitelijke levensduur van de goederen kan evenwel niet worden gegarandeerd.

7.5 Voor zover zich bij of in de zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken aanwezig zijn die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht verkoper zich die zaken - volledig naar haar inzicht - kosteloos te herstellen dan wel te vervangen. De wederpartij dient verkoper zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk te informeren over de fout, de onvolkomenheid of het gebrek.

7.6 De wederpartij verliest diens rechten jegens verkoper, is aansprakelijk voor alle schade die mogelijk bij derden is ontstaan en vrijwaart verkoper tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van verkoper strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij; of
b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers en wat dies meer zij die door of namens de wederpartij aan verkoper zijn verschaft en/of voorgeschreven.

7.7 In alle gevallen is de termijn waarbinnen verkoper tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden te rekenen vanaf de dag vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

7.8 Gebreken aangaande eventuele fytosanitaire en/of andere eisen die in het land van invoer van kracht zijn geven wederpartij geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij wederpartij verkoper voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst schriftelijk van deze eisen op de hoogte heeft gebracht.

7.9 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de geleverde producten uitsluitend bedoeld voor decoratiedoeleinden en niet geschikt voor inwendig gebruik. Verkoper wijst erop, dat de producten bij verkeerd gebruik, consumptie, contact en/of overgevoeligheid kunnen leiden tot schadelijke gevolgen bij mens en/of dier. Bovendien kunnen sommige producten door afgifte van verf of andere bewerkingsstoffen schade veroorzaken aan materialen die met het product in aanraking komen. Wederpartij heeft de verplichting deze waarschuwing aan zijn afnemers door te geven en vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden, inclusief eindgebruikers, met betrekking tot deze gevolgen.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Verkoper behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde en te leveren goederen voor tot op het moment waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen voortvloeiende uit hoofde van welke overeenkomst dan ook jegens verkoper heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van onder meer de prijs voor de zaken, vermeerderd met eventuele vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake van bijkomende kosten en, voor zover van toepassing, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

8.2 Zolang eigendom van de geleverde goederen niet op de koper is overgegaan, is de wederpartij niet gerechtigd de goederen te vervreemden, te verpanden, te verpanden of te hypothekeren, noch te verhuren, in gebruik te geven of anderszins van zijn bedrijf te verwijderen, tenzij de doorverkoop de hoofdactiviteit van de wederpartij is, hetgeen hem het recht geeft dit te doen. Dit recht tot wederverkoop vervalt echter indien de wederverkoper failliet is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

8.3 Indien verkoper een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake van de goederen gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van verkoper om vergoeding van schade, gederfde winst en bijkomende kosten (waaronder ook rente) te vorderen. Verkoper dan wel een door verkoper aangewezen derde komt het recht toe zich toegang te verschaffen tot de goederen teneinde deze desgewenst zelf terug te (doen) halen en de wederpartij verbindt zich zo nodig op eerste verzoek van of namens verkoper alle medewerking te verlenen om het terughalen van de goederen te faciliteren.

8.4 De wederpartij is verplicht verkoper zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk te informeren over de omstandigheid dat derden rechten doen gelden op goederen waarop krachtens dit artikel 8 een eigendomsvoorbehoud rust.

9. BEZWAREN GELEVERDE GOEDEREN

9.1 Gelet op artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, stemt de wederpartij ermee in dat hij, tot op het tijdstip waarop hij volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper heeft voldaan, niet bevoegd is om geleverde goederen aan derden in onderpand te geven en/of om hier een bezitloos pandrecht op te vestigen en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen. Indien de wederpartij een van voornoemde handelingen zou verrichten, wordt dit aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan zijn zijde. Verkoper kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van schade, gederfde winst en bijkomende kosten (waaronder ook rente).

10. FAILLISSEMENT EN BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID

10.1 Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde wordt de overeenkomst tussen verkoper en de wederpartij ontbonden, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, op het eerste moment waarop de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, in een staat van (voorlopige) surseance van betaling verkeert, haar eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement verkeert, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen van zijn vermogen verliest, tenzij de bewindvoerder of de curator de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

11. OVERMACHT

11.1. Verkoper kan in geval van overmacht de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, dan wel de levering opschorten voor de duur van de overmacht.

11.2. Onder overmacht worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, omstandigheden verstaan als binnenlandse onlusten, oorlog, staking, natuurrampen, epidemieën, terrorisme, weersomstandigheden, verkeersomstandigheden zoals b.v. wegversperringen, wegwerkzaamheden of files, brand, overheidsmaatregelen of soortgelijke gebeurtenissen, ook indien dit alleen de bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden betreft, zoals een leverancier van verkoper of een vervoerder.

12. TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

12.1 Op de tussen verkoper en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien of geschillen die hier op enigerlei wijze (direct of indirect) verband mee houden, worden naar Nederlands recht beslecht.

12.2 Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de Rechtbank Roermond, tenzij verkoper er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.3 Het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (het Weens Koopverdrag) wordt uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.


13. OVERIGE EN AFSLUITENDE BEPALINGEN

13.1 Naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen als "Algemene Voorwaarden 17 april 2020".

13.2 In die gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing.

13.3 Eerdere of latere wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden werken niet door in de transactie waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

13.4 Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden volgens het Nederlandse recht ongeldig zou zijn in verband met strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden partijen blijven binden. In plaats van de ongeldige bepaling wordt gehandeld alsof partijen, zo zij geweten hadden van de ongeldigheid van de bepaling, een met de bedoeling van de ongeldige bepaling overeenkomende bepaling overeengekomen waren, dan wel een bepaling die die bedoeling het dichtst benadert.

]